Organizare achiziție prin procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice pentru servicii de catering/hrană: ID proiect 105525 - Hope and Homes for Children Skip to content
attachment-5cd41634971a18310181eb9a

Organizare achiziție prin procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice pentru servicii de catering/hrană: ID proiect 105525

Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar al proiectului „Măsuri integrate în domeniul educației pentru 840 copii și 260 tineri și adulți: Educație pentru viitor!” finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, anunță organizarea achiziției prin procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice pentru servicii de catering.

Procedura aplicată: procedură de atribuire aplicabilă in cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice – procedura proprie, conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit.b) din legea nr. 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare

Cod CPV – 55524000-9 servicii de catering pentru scoli

Obiectul contractului: Obiectul contractului îl constituie achiziția de servicii de catering necesare pentru implemetarea proiectului „Măsuri integrate în domeniul educației pentru 840 copii și 260 tineri și adulți: Educație pentru viitor!” Contract POCU/74/6/18/105525

Durata contractului: începand cu data semnării de catre ambele părți pană cel tarziu la data de 20.05.2021

Valoarea maximă estimată: 717.137,61 lei

Sursa de finanțare Contract nr. POCU//74/6/18/105525

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data și ora limită de depunere a ofertelor 10.05.2019, ora 14,00 la sediul Fundației Hope and Homes for Children România, bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș.

Condiții contract: serviciile vor fi prestate prin respectarea strictă a cerințelor din caietul de sarcini, a anunțului de participare și a contractului de finanțare.

Documentele aferente acestui anunt pot fi descarcate de aici.

 Condiții de participare:

1.    Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente

– Certificat de înregistrare fiscală, în copie cu mențiunea ,,conform cu originalul’’;

–  Certificat constatator, în original sau în copie cu mențiunea ,,conform cu originalul’’, valabil la data depunerii ofertelor, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau echivalent (ex. Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor), care să ateste faptul că operatorul economic are în lista de activități, un cod CAEN în conformitate cu specificul contractului ce va fi încheiat. 

–  Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/actul constitutiv/statut.

–  Completarea formularelor atasate la prezenta invitatie

–   Autorizatie DSP;

–   Autorizatie DSV (catering);

–   Autorizatie sanitara pentru mijloace de transport (DSV sau DSP);

–   Contract prestari servicii de dezinfectie a masinii de catering;

–   Plan autocontrol 2019;

–   Cel putin un buletin de analiza la minim 3 preparate Siguranta alimentara (2018 din Autocontrol);

–   Contract D.D.D. (Dezinfectie, Deratizare, Dezinsectie);

–   Certificare ISO (9001:2015, 14001:2015, 22000:2015); 

2.    Experiența similară

Lista principalelelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii ani. Prezentarea listei cu principalele contracte de prestări de servicii efectuate în ultimii 3 ani, conținand nr. si data contractului, valori, beneficiari, ponderea pentru care a fost responsabil, indiferent daca acestia sunt beneficiari publici sau privati, din care sa rezulte ca au prestat servicii similare. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au prestat servicii similare in valoare cumulata de 717.137,61 lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

 Modalitatea de indeplinire: Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea listei serviciilor de catering, sunt contractele din care sa rezulte ca a prestat sau prestează servicii de catering, procese verbale de predare primire, facturi sau devize de prestări servicii etc. care să ateste îndeplinirea în bune conditii a contractului;

Adresa la care se transmit ofertele: bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș.

Responsabil achiziții:

Teodora Alexandra Paula Buşecan