ID proiect 104770

Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar al proiectului ”Școală așa cum ne place!- Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație” finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, anunță organizarea achiziției directe pentru servicii de formare profesională.

Procedură aplicată: achiziție directă, conform prevederilor art. 7(5) din legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Cod CPV – 80530000-8 Servicii de formare profesională

Obiectul contractului: achiziția serviciilor de formare profesională în domeniul „metode de predare/învățare activ-participative, interactive și centrate pe copil”.

Durata contractului: 28 luni de la semnarea contractului

Valoarea maximă estimată: 104.000,00 lei

Sursa de finanțare: contract nr. POCU//74/6/18/104770

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data și ora limită de depunere a ofertelor 22.02.2019, ora 14,00 la sediul Fundatiei Hope and Homes for Children România, bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș.

Condiții contract: serviciile vor fi prestate prin respectarea strictă a cerințelor din caietul de sarcini, a anunțului de participare și a contractului de finanțare.

Documentele aferente acestui anunț se pot descărca de aici.

Condiții participare

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

  • Certificate constatator emis de ONRC/  încheierea civilă prin care s-a dispus înregistrarea în registrul asociațiilor și fundațiilor, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență

  • Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al ofertantului – cod 8559

  • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare)

  • Declarația privind conflictul de interese (art.59 si 60 din legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare)

  • Declarațiile privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare

Adresa la care se transmit ofertele bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș, bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș.