ID proiect 105525

Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar al proiectului „Măsuri integrate în domeniul educației pentru 840 copii și 260 tineri și adulți: Educație pentru viitor!” finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, anunță organizarea achiziției directe pentru servicii de formare profesională.

Procedura aplicată: achiziție directă, conform prevederilor art. 7(5) din legea nr. 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare.

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională

Obiectul contractului: achiziția serviciilor de formare profesională în domeniul „metode de predare/învățare activ-participative, interactive și centrate pe copil”, de tip Montessori

Durata contractului: 28 luni de la semnarea contractului, nu mai târziu de 21.05.2021

Valoarea maximă estimată: 104.000,00 lei

Sursa de finanțare: contract nr. POCU//74/6/18/105525

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data și ora limită de depunere a ofertelor 22.02.2019, ora 14,00 la sediul Fundației Hope and Homes for Children România, bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș.

Condiții contract: serviciile vor fi prestate prin respectarea strictă a cerințelor din caietul de sarcini, a anunțului de participare și a contractului de finanțare.

Documentele aferente acestui anunț pot fi descarcate de aici.

Condiții participare

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

  • Certificat constatator emis de ONRC/  încheierea civilă prin care s-a dispus înregistrarea în registrul asociațiilor și fundațiilor, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență

  • Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al ofertantului – cod 8559

  • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare)

  • Declarația privind conflictul de interese (art.59 si 60 din legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare)

  • Declarațiile privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare)

Adresa la care se transmit ofertele: bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș, bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș.