Organizare achiziție directă pentru servicii de formare profesională ID proiect 105525 - Hope and Homes for Children Skip to content
attachment-5c6d3fe20d92977d3a8715fe

Organizare achiziție directă pentru servicii de formare profesională ID proiect 105525

ID proiect 105525

Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar al proiectului „Măsuri integrate în domeniul educației pentru 840 copii și 260 tineri și adulți: Educație pentru viitor!” finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, anunță organizarea achiziției directe pentru servicii de formare profesională.

Procedura aplicată: achiziție directă, conform prevederilor art. 7(5) din legea nr. 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare.

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională

Obiectul contractului: achiziția serviciilor de formare profesională în domeniul „metode de predare/învățare activ-participative, interactive și centrate pe copil”, de tip Montessori

Durata contractului: 28 luni de la semnarea contractului, nu mai târziu de 21.05.2021

Valoarea maximă estimată: 104.000,00 lei

Sursa de finanțare: contract nr. POCU//74/6/18/105525

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data și ora limită de depunere a ofertelor 22.02.2019, ora 14,00 la sediul Fundației Hope and Homes for Children România, bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș.

Condiții contract: serviciile vor fi prestate prin respectarea strictă a cerințelor din caietul de sarcini, a anunțului de participare și a contractului de finanțare.

Documentele aferente acestui anunț pot fi descarcate de aici.

Condiții participare

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

  • Certificat constatator emis de ONRC/  încheierea civilă prin care s-a dispus înregistrarea în registrul asociațiilor și fundațiilor, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență

  • Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al ofertantului – cod 8559

  • Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare)

  • Declarația privind conflictul de interese (art.59 si 60 din legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare)

  • Declarațiile privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare)

Adresa la care se transmit ofertele: bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș, bd. București, nr. 2A, Baia Mare, Maramureș.