Fundatia Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar al proiectului „Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: Educaţie pentru viitor!” finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, anunţă organizarea achiziţiei directe pentru servicii de organizare spectacole.

Procedura aplicată: achiziţie directă, conform prevederilor art. 7(5) din legea nr. 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare.

Cod CPV -79952000-2 Servicii pentru evenimente

Obiectul contractului: serviciilor de organizare a 3 spectacole -piese de teatru, adaptate varstei copiilor, obiectivul principal va fi integrare socială, nondiscriminare, vor participa la fiecare spectacol minim 50 de copii cu varstele cuprinse între 2-5 ani însoţiţi de părinţii acestora.

Durata contractului: 26 luni de la semnarea contractului

Valoarea maximă estimată: 22.249,98 lei

Sursa de finanţare Contract nr. POCU//7 4/6/18/105525

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 30.10.2018, ora 15,00 la sediul Asociatiei Hope

and Homes for Children România, bd. Bucureşti, nr. 2A, Baia Mare, Maramureş.

Condiţii contract: serviciile vor fi prestate prin respectarea strictă a cerinţelor din caietul de

sarcini, a anunţului de participare şi a contractului de finanţare.

Condiţii participare – ofertanţii vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

·        declaraţia privind eligibilitatea;

·       declaraţia privind coflictul de interese;

·       declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167 din legea nr.98/2016;

·       formularul de ofertă financiară;

 Documentele aferente acestui anunț pot fi descărcate aici.

Adresa la care se transmit ofertele bd. Bucureşti, nr. 2A, Baia Mare, Maramureş, bd. Bucureşti, nr. 2A, Baia Mare, Maramureş.